top of page

KOMPETANSEMÅL

Tidsreise Sápmi dekker hele eller deler av følgende kompetansemål med samisk innhold i Fagfornyelsen LK20:

FAG: NORSK

Kompetansemål etter 4 .trinn 
Kjerneelement: Tekst i kontekst

«Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven.»

 

Kompetansemål etter 7. trinn 
Kjerneelement: Språklig mangfold

«Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese samiske tekster på norsk og samtale om verdiene som kommer til uttrykk, og hvordan stedsnavn og personnavn som inneholder de samiske bokstavene, uttales.»

FAG: SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 2. trinn  
Kjerneelement: Identitetsutvikling og fellesskap

«Mål for opplæringa er at eleven skal kunne beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske urfolket.»

 

Kompetansemål etter 4. trinn 
Kjerneelement: Demokratiforståing og deltaking

«Mål for opplæringa er at eleven skal kunne presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no.»

 

Kompetansemål etter 7. trinn 
Kjerneelementene: Demokratiforståing og deltaking

«Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag.»

FAG: NATURFAG

Kompetansemål etter 2. trinn 
Kjerneelement: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

«Mål for opplæringa er at eleven skal kunne oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon.»

 

FAG: MUSIKK

Kompetansemål etter 4. trinn  
Kjerneelement: Oppleve musikk

«Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur.»

FAG: KRLE

Kompetansemål etter 7. trinn  
Kjerneelement: Kjennskap til religioner og livssyn

«Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie.»

FAG: MAT OG HELSE

Kompetansemål etter 4.trinn
Kjerneelement: Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk

«Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om verdien av å ete saman med andre.»

bottom of page