top of page
TIDSREISE SÁPMI 

Tidsreise Sápmi er interaktiv formidling av samisk kultur og historie for barn i og utenfor Sápmi. Gjennom tekst, lyd, bilder og musikk formidles fortellinger om og fra Sápmi – på to samiske språk og norsk.

Sámis áiggis áigáioahpaha interaktiivva vuogi mielde mánáide sámi kultuvrra ja historjjá. Teavsttain, jienain, govaiguin ja musihkain muitala Sámi birra davvisámi-, máttasámi- ja dárogillii.

Saepmesne dovletjistie daalatjasse interaktijven vuekiej mietie maanide saemien kultuvrem jïh histovrijem lohkehtahta. Tekstine, tjoejenassine, guvviejgujmie jïh musigkine saemiej bïjre dovne noerhtesaemien,- åarjelsaemien -jïh daaroen soptseste.

download link from the app store
download link from google play
iPhone_Plus_perspective-Gold.png

Spørsmål om Tidsreise Sápmi? contact@ablemagic.com | 97 15 91 66

iPhone-6-Three-Quarters-View-Mockup.png
TRADISJON OG HISTORIE

Tidsreise Sápmi er todelt. I «historien» kan du bevege deg rundt på tidslinjen og kartet for å lære om viktige hendelser og mennesker fra ulike deler av Sápmi til ulike tider. I «tradisjoner» blir du kjent med alt fra joik, språk og naturreligion – til båtbygging, håndverk og samenes åtte årstider.

Sámis áiggis áigáilea guovtti oasis. “Historjá” oasis don sáhtát jođašit áigelinjjás ja kárttas ovddos maŋás oahppat dehálaš dáhpáhusaid ja olbmuid birra miehtá Sámi sierranas áiggiin. “Árbevierut” oasis oahpásmuvat ee. juigosii, gillii, luođuoskui, fanasduddjomii, duddjomii ja sápmelaččaid gávcci jahkodagaide.

Saepmesne dovletjistie daalatjasse gööktene boelhkesne. Dennie “Histovrije”-boelhkesne åadtjoeh dennie tïjjesïevesne jïh kaarhtesne åvtese - mænngese juhtedh guktie nimhtie vihkeles deahpanimmiej jïh almetji bïjre dovletje baelijste ovmessie dajvijste Saepmeste lïeredh.Dennie “Aerpie”-boelhkesne åadtjoeh musigkese, gïelese, saemien jaahkose åahpenidh - guktie vïnhtsem noeredh jïh aaj vætnose jïh saemiej gaektsie jaepieboelhkide åahpenidh.

KOMPETANSEMÅL

Tidsreise Sápmi dekker mange av kompetansemålene med samisk innhold.

BILDER FRA APPEN

«Jeg synes appen er veldig fin og absolutt mulig å bruke i undervisningssammenheng. Jeg kommer nok til å anbefale den til lærere og studenter.»

Helen Margaret Murray, Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og leder av forskningsgruppa Indigenous Topics in Education

«Tidsreise Sápmi»
koster 179 KR og kan lastes ned til alle iOS og Android nettbrett og smarttelefoner.

bottom of page